Haáz Rezső Múzeum és Képtár

A városi múzeum bölcsõjét az oktatási intézmények jelentették. 1797-bõl maradt ránk gyûjteményrõl szóló elsõ leltár. Erre az idõre jellemzõ, hogy a felvilágosult  abszolutizmus szellemében kialakított  iskolapolitika a hétköznapi élet megismerésére  fektetett nagyobb hangsúlyt.

Az ember biológiai lény, és az õt körülvevõ természet valamint múltjának és kultúrájának bemutatása szükségessé tette az iskolai szertárak létrehozását. Ezért tarthatjuk joggal, hogy a  magyar nyelvterületen lévõ, gyûjteményeket õrzõ, legrégibb intézmények egyike városunk múzeuma. Az erdélyi muzeológia kezdetét  jelenti a nagyenyedi kollégiumé is, hasonló jellegû gyûjteménnyel. Háborús idõk és rendszerváltások mindig okot adtak az értékek „mentésére” így Bukaresttõl – Budapestig õrzik az Udvarhely múltját idézõ  tárgyi emlékeket. Több állandó és idõszakos kiállításon mutatja be  nem-csak a város, hanem a környék kulturális örökségét is. Külön érdekessége a helytörténeti kiállításnak a város nagymúltú iskoláiból származó taneszközök és tanfel-szerelések. A  „Székelyföld virágai” címet viselõ  állandó kiállítás a természet és ember harmonikus egységére utal. A környék nép-mûvészetében kiemelt szerepe volt a virág-motívumnak, mint az örök megújulás, a halhatatlanság és a termékenység szimbólumának. A játékkiállítás: a 2005-ös év elején, a múzeum munkatársai megörvendeztették a leg-ifjabbakat, idõszakosan ugyan, de nagy sikerrel. Régi játékokat, játékszereket állítottak ki.

A városi múzeum részeként 1978 októberétõl  a képtár  ad otthont a képzõmûvészeti alapgyûjteménynek. 1979 õszétõl bõvült  a Korunk Galéria gyûjteményével. Mára közel 1000 mûalkotást tekinthetnek meg a látogatók, ennek kétharmadát az alapgyûjtemény teszi ki. Túlnyomó többségük a településhez kötõdik, úgy tematikájában, mint alkotója szerint.  Számos akvarell  alkotója Haáz Rezsõ,   (1883-1958), mûvei minden bizonnyal didaktikai célt szolgáltak. Jelentõs a Rösler Károly akvarell-adomány,   a Spanyár-adomány   és  Pócs Péter  képtárra maradt hagyatéka. Minden bizonnyal az udvarhelyi képtár  becses kincsei  közé tartozik  Barabás Miklós hét  életnagyságú portréja. A megfestett személyek a Református Kollégium történetében töltöttek be  fontos szerepet.

 

Székelyudvarhely – 535600
Kossuth Lajos utca 29.

Tel./Fax: 0266-218375
E-mail: info@hrmuzeum.ro
Web: www.hrmuzeum.ro