Locuri de muncă – Medic specialist medicină de familie pe perioadă nedeterminată

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F nr.869/2015, cu completările şi modificările ulterioare,  următoarele posturi:

– două posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, de  MEDIC  SPECIALIST medicină de familie cu drept de liberă practică din cadrul Compartimentului asistenţă medicală comunitară şi şcolară din Municipiul Odorheiu Secuiesc (medic şcolar)

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă de copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin( 1) e) sau f)  la art.531 alin. (1) lit .d ) ori e)  respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin
  • cazierul judiciar
  • certificat medical din care rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează
  • chitanţa de plată a taxei de concurs

Taxa de concurs este de 150 de lei care se va achita la casieria primăriei.

Înscrierile la  concurs se fac la sediul  Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc.

Anexăm tematica de concurs si bibliografia.

Înscrierile la concurs se fac în termen de  15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 zile de la publicarea în „ Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc sau la telefon nr.0266 -218383/int.1804.