Vagyongazdálkodás

Az adók és illetékek megtekintéséhez kérjük látogasson el az alábbi linkre:

http://ado.udvph.ro/avantax/Interfata/1Start/Frm1LoginContribuabili.aspx

Az adókkal és illetékekkel kapcsolatos törvények és határozatok listája itt tekinthetők meg.

Jegyző: Bodnár László

Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1904
Fax: +4 0266 218 032

E-mail: ladislau.bodnar@varoshaza.ro

1. Vagyongazdálkodás
Tel: +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1910
Fax: +4 0226 218 032

Az iroda ellátja az önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatokat:

 • a város tulajdonában levő ingatlanvagyon nyilvántartása, statisztika készítése és adatszolgáltatás,
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása körében adatgyűjtés értékbecslés készíttetése,
 • ingatlanok hasznosításával kapcsolatos testületi előterjesztések előkészítése, a döntés végrehajtása (szerződéskötés előkészítése, ingatlan-nyilvántartási átvezetés),
 • önkormányzati tulajdonú területeken megépült magántulajdonú felépítmények alatti területekre bérleti szerződések előkészítése, bérlők nyilvántartása, számlázáshoz adatszolgáltatás,
 • mezőgazdasági hasznosításra alkalmas önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérbe adásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • életjáradék lakásért konstrukcióval kapcsolatos ügyintézés, ennek keretében lakásokra értékbecslés készíttetése, a testületi döntés előkészítése, szerződéskötés előkészítése, adatszolgáltatás a Pénzügyi iroda részére,
 • az önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat előkészítése, testületi előterjesztés előkészítése,
 • építéshatósági ügyekben tulajdonosi hozzájárulás előkészítése, javaslattétel,
 • külföldiek tulajdonszerzésével kapcsolatos ügyekben a polgármesteri nyilatkozat előkészítése,
 • szabályozási terv szerinti közcélú felhasználásra rendelt ingatlanok átvételével kapcsolatos intézkedések előkészítése,
 • az éves költségvetési rendelethez és annak módosításához, a beszámolókhoz részanyagok készítése,
 • a kisajátítás megelőzésére kötött adásvételek alapjául szolgáló geodéziai munkarészek, szakértői értékbecslések elkészíttetése, egyeztetések lefolytatása, döntés előkészítése, szerződéskötés előkészítése,
 • kisajátítási kérelem továbbítása a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz, amennyiben a kisajátítás nem előzhető meg adásvétellel, megbízás esetén a kisajátítási eljárásban való részvétel,
 • adásvételek, kisajátítások földhivatali átvezettetésre történő benyújtása,
 • szolgalmi bejegyzések intézése (megállapodás, földhivatali átvezettetésre történő benyújtás),
 • korlátozási kártalanítási ügyekben döntés előkészítése, a szakértői vélemények elkészíttetése, egyeztetési tárgyalások lefolytatása, illetve azokon történő részvétel,
 • önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek elidegenítésre kijelölésével, lakótelkek értékesítésével kapcsolatos közgyűlési előterjesztések elkészítése, a szükséges egyeztetések lefolytatása,
 • méltányossági kérelmekkel kapcsolatos bizottsági előterjesztések elkészítése,
 • nem lakáscélú helyiségek értékesítésére, bérbeadására kiírt pályázati eljárások lebonyolítása,
 • az értékesített lakótelkekre előírt beépítési kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérése,
 • az önkormányzatot megillető vevőkijelölési jog gyakorlásával kapcsolatos előterjesztések elkészítése,
 • helyi lakáscélú támogatási kérelmekkel kapcsolatos előterjesztések elkészítése,
 • helyi lakáscélú támogatási szerződések elkészítése, a támogatások kifizetésének figyelemmel kísérése,
 • jelzálogjog rangsorának megváltoztatására, illetve jog bejegyzésére irányuló kérelmekkel kapcsolatos hozzájárulások elkészítése, előterjesztés készítése,
 • állami lakásépítési kedvezményekkel és adó-visszatérítési támogatással kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó eljárások lefolytatása,
 • bérlakásra várók nyilvántartásának vezetése,
 • bérlakások, szobabérlemények bérbeadásával, a bérleti jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése,
 • az önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásával kapcsolatos ügyek intézése,
 • önkormányzati bérlakások elidegenítésre történő kijelölésével kapcsolatos javaslatok elkészítése,
 • az feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • a bérlakásokkal, szobabérleményekkel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.
 • a tevékenységi körbe tartozó önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók elkészítése, az érdekvédelmi szervezetek véleményének kikérése,
 • az önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos tevékenység ellátása,
 • az Önkormányzat tulajdonában, de nem a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat intézményei kezelésében lévő eszközök hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos tevékenység ellátása,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak a Városháza honlapján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
 • ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

 

Nyomtatványok