Vagyongazdálkodás

Tel:    +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1910
Fax:     +4 0266 218 032

Jegyző: Bodnár László

Tel:    +4 0266 218 145, +4 0266 218 382, -383, -384, mellék 1904
Fax:     +4 0266 218 032
E-mail: ladislau.bodnar@varoshaza.ro

 

Az iroda ellátja az önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatokat:

– az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanvagyon nyilvántartása, a vagyonkataszter vezetése, statisztika készítése és adatszolgáltatás;
– az ingatlanvagyon leltározása a Pénzügyi Irodával együttműködve, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása körében adatgyűjtés, értékbecslés készíttetése, ingatlanok hasznosításával kapcsolatos testületi előterjesztések előkészítése, a döntés végrehajtása (szerződéskötés előkészítése, ingatlan-nyilvántartási átvezetés);
– önkormányzati tulajdonú területeken megépült magántulajdonú felépítmények alatti területekre bérleti szerződések előkészítése, bérlők nyilvántartása, számlázáshoz adatszolgáltatás, mezőgazdasági hasznosításra alkalmas önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérbe adásával kapcsolatos feladatok ellátása;
– életjáradék lakásért konstrukcióval kapcsolatos ügyintézés, ennek keretében lakásokra értékbecslés készíttetése, a testületi döntés előkészítése, szerződéskötés előkészítése, adatszolgáltatás;
– az önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat előkészítése, testületi előterjesztés előkészítése;
– építéshatósági ügyekben tulajdonosi hozzájárulás előkészítése, javaslattétel;
– külföldiek tulajdonszerzésével kapcsolatos ügyekben a polgármesteri nyilatkozat előkészítése;
– szabályozási terv szerinti közcélú felhasználásra rendelt ingatlanok átvételével kapcsolatos intézkedések előkészítése,
– az éves költségvetési rendelethez és annak módosításához, a beszámolókhoz részanyagok készítése,
– a kisajátítás megelőzésére kötött adásvételek alapjául szolgáló geodéziai munkarészek, szakértői értékbecslések elkészíttetése, egyeztetések lefolytatása, döntés előkészítése, szerződéskötés előkészítése,
– adásvételek, kisajátítások földhivatali átvezettetésre történő benyújtása,
– szolgalmi bejegyzések intézése (megállapodás, földhivatali átvezettetésre történő benyújtás),
– korlátozási kártalanítási ügyekben döntés előkészítése, a szakértői vélemények elkészíttetése, egyeztetési tárgyalások lefolytatása, illetve azokon történő részvétel,
– önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek elidegenítésre kijelölésével, lakótelkek értékesítésével kapcsolatos közgyűlési előterjesztések elkészítése, a szükséges egyeztetések lefolytatása,
– méltányossági kérelmekkel kapcsolatos bizottsági előterjesztések elkészítése,
– nem lakáscélú helyiségek értékesítésére, bérbeadására kiírt pályázati eljárások lebonyolítása,
– az értékesített lakótelkekre előírt beépítési kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérése,
– az önkormányzatot megillető vevőkijelölési jog gyakorlásával kapcsolatos előterjesztések elkészítése,
– helyi lakáscélú támogatási kérelmekkel kapcsolatos előterjesztések elkészítése,
– helyi lakáscélú támogatási szerződések elkészítése, a támogatások kifizetésének figyelemmel kísérése, melynek során együttműködik a Pénzügyi Irodával, jelzálogjog bejegyeztetése,
– jelzálogjog rangsorának megváltoztatására, illetve jog bejegyzésére irányuló kérelmekkel kapcsolatos hozzájárulások elkészítése, előterjesztés készítése,
– állami lakásépítési kedvezményekkel és adó-visszatérítési támogatással kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó eljárások lefolytatása,
– bérlakásra várók nyilvántartásának vezetése,
– bérlakások, szobabérlemények bérbeadásával, a bérleti jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése,
– az önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásával kapcsolatos ügyek intézése,
– önkormányzati bérlakások elidegenítésre történő kijelölésével kapcsolatos javaslatok elkészítése,
– az feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
– a bérlakásokkal, szobabérleményekkel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
– ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.
– a térinformatikai rendszerhez tartozó alrendszer (vagyonkataszter) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
– a tevékenységi körbe tartozó önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók elkészítése, az érdekvédelmi szervezetek véleményének kikérése,
– az önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos tevékenység ellátása,
– az Önkormányzat tulajdonában, de nem a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat intézményei kezelésében lévő eszközök hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos tevékenység ellátása,
– az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
– az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
– az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
– az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
– az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
– az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
– együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
– ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

Nyomtatványok