Helyi hivatalos közlöny

Tavaly a Szólj bele! program egyik nyertes projektje a város közterületein kisebb javításokra alkalmas kerékpáros szervizpontok elhelyezésére feltöltött ötlet volt.

Mátyás Arthur-Richard ötletgazda projektjavaslatában így fogalmazott: „Szé­kely­ud­var­hely egy gyor­san fej­lő­dő vá­ros, ezek a fej­lő­dé­sek lát­sza­nak sok té­ren, de saj­nos ez­zel a fej­lő­dés­sel jön egy rossz ol­da­l is: túl sok autó van a városban. Ezért kel­le­ne a bi­cik­lis kö­zös­sé­get nö­vel­ni, és ez­ál­tal csök­ken­te­ni az au­tók számát az ut­cá­kon. Ezt a nö­ve­ke­dést úgy le­het el­ér­ni, hogy a bi­cik­lis kö­zös­sé­get ösz­tö­nöz­ni kell bi­zo­nyos in­téz­ke­dése­kkel. Ilyenek például: kerékpársávok ki­ala­kí­tá­sa, bi­cik­litámaszok több he­lyen a vá­ros­ban, és mi­ért ne, nyilvános ke­rék­párja­ví­tó ál­lo­má­sok­ kihelyezése.”

Ezzel tehát egy újabb Szólj bele! ötlet valósult meg. A kerékpáros szervizpontokon különféle kulcsok, csavarhúzók, hexagonok állnak minden kerékpáros rendelkezésére, de mindenikben egy-egy pompa is található. Reméljük, hogy közösségünk vigyázni fog ezekre az állomásokra.

A szervizpontok beszerzésében fontos szerepet vállalt az ötletgazda. Külön öröm, hogy közösen sikerült egy székelyudvarhelyi céggel elkészíttetni ezeket az állomásokat. Amennyiben beválnak a szervizpontok, illetve igény mutatkozik más helyszíneken is ezekre, akkor a polgármesteri hivatal nyitott eleget tenni ezeknek a kéréseknek. Az első két kerékpáros szervizpont a Bethlen-negyedi parkban és a városi parkban vehető igénybe.

 

 

 

Frissítés dátuma:
2019.11.12.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette