Helyi hivatalos közlöny

Descrierea contractului: Furnizarea de pachete alimentare pentru elevii din LICEUL MARIN PREDA din Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 261.042,39  lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Achiziția de Pachete Alimentare pentru elevii din Liceul  „Marin Preda””, răspuns la anunț publicitar nr. ….…… din ……..….. .  nu se deschide înainte de data 10.03.2022 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 10.03.2022 ora 14:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Oferta va conține următoarele documente: 1.Documente de calificare, 2.Propunerea tehnică, 3. Propunerea financiară. Documentele de calificare si propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară va conține formularul de ofertă (Formularul nr.5 cu anexele nr.1 si nr.2), în care ofertantul prezintă prețul total, fără TVA și cu TVA conform caietului de sarcini.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 10.03.2022 ora 12:00.

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul de supraveghere a învățământului, culturii și sănătății

Közbeszerzés típusa

#Catering szolgáltatások

Kiírás dátuma

2022. márc. 01.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. márc. 10. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2022.03.01.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette