Helyi hivatalos közlöny

Cod si denumire CPV: 37400000-2 – Articole si echipament de sport (Rev.2)

Descriere contract:

UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc are semnat contractul de finanțare nr.3687/04.02.2019, pentru derularea proiectului „Reabilitare, dotarea salii de sport si etajarea, extinderea anexei salii de sport la Scoala Gimnaziala Bethlen Gabor din Odorheiu Seuiesc” – cod SMIS 120298, în cadrul POR 2014-2020. Prin implementarea acestui proiect se va reabilita și dota Școala Gimnazială ”Bethlen Gabor cu echipamente de specialitate, care să permită dezvoltarea infrastructurii educationale, asigurarea spatiilor si dotarilor necesare pentru cresterea calitatii actului educational. Se impune ca aceste dotări, prin caracteristicile solicitate, să permită creșterea confortului elevilor din cadrul acestui gimnaziu. Obiectul contractului îl constituie furnizarea de mobilier în cadrul proiectului „ Reabilitare, dotarea salii de sport si etajarea, extinderea anexei salii de sport la Scoala Gimnaziala Bethlen Gabor din Odorheiu Seuiesc”. Produsele și cantitățile care fac obiectul contractului sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului caiet de sarcini.

Valoare estimata:258.755,00  RON

Conditii referitoare la contract: Conform caietului de sarcini

Conditii de participare:

Ofertantul la data depunerii ofertei va prezenta următoarele: În cadrul ofertei, ofertantul va prezenta/menţiona următoarele: – o scurtă descriere din care să rezulte că ofertantul indeplineșt cerinele minime din cadrul caietului de sarcini; – fisele tehnice pentru produsele ofertate; – formularele, – o declaraţie prin care declară că îşi asumă toate specificaţiile menţionate atât în prezentul caiet de sarcini cât şi în Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020;prin care operatorul economic declară că îşi asumă toate specificaţiile menţionate atât în prezentul caiet de sarcini cât şi în Manualul de identitate vizuală pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020; – perioada de valabilitate a ofertei va fi de : 120 zile calendaristice. Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Achiziție privind dotarea cu echipamente și mobilier specific pentru sala de Gimnastică”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 19.04.2023 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 19.04.2023 ora 14:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data limita depunere oferta: 19.04.2023 14:00

Informatii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau thamo.eniko@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

Közbeszerzés típusa

#Bútor

Kiírás dátuma

2023. ápr. 05.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2023. ápr. 19. 14:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2023.04.05.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette