Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:45111000-8 Lucrări de demolare, de pregătire și de degajare a șantierului (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Încheierea unui contract cu o firmă specializată care să asigure executarea lucrărilor de demolare tribună, gard și poartă, stâlpi de forță și iluminat, conform AD Nr.3/01.04.2021, din Municipiul Odorheiu Secuiesc, conformă cu documentația de atribuire atașată.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 153.155 lei.

 

Condiţii contract: Conform model contract.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Executarea lucrărilor de desființare pentru tribună, gard și poartă, stâlpi de forță și iluminat, conform AD Nr.3/01.04.2021”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 29.04.2021 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 29.04.2021 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Ofertantul va prezenta o ofertă tehnică și o ofertă financiară.

În oferta tehnică se va prezenta o descriere a modului de desfășurare a operațiunilor de desfacere și desființare a construcției precum și capacitatea tehnică a ofertantului de a interveni în termenul precizat de beneficiar în ordinul de lucru și de a pune la dispoziție utilajele necesare ce urmează a fi folosite în timpul intervențiilor de demolare, conform caiet de sarcini.

Oferta financiară se va prezenta conform modelului de oferă financiară care va cuprinde anexat formularele F1, F2, F3 cotate cu prețuri unitare cât și valoarea totală, pentru cantitatea de lucrări ce urmează a fi demolat, în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:28.04.2021 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau lorinc.arpad@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1207714

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția de dezvoltare și investiții

Közbeszerzés típusa

#Bontási munkálatok

Kiírás dátuma

2021. ápr. 14.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2021. ápr. 28. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2021.04.14.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette