Helyi hivatalos közlöny

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Denumire achizitie: Execuție lucrări de pardoseală

 

45430000-0 – Lucrari de imbracare a podelelor si a peretilor (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Executantul lucrărilor va avea obligația respectării Clauzelor Contractuale prevăzute în Contractul atașat în Anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini Termen de execuție: Maxim 20 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor Termen de garanție; Minim 24 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 174.335,14  RON

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini. Receptia lucrarilor se va face numai la finalizarea completă a unui element / stadiu fizic distinct și independent de alte stadii fizice, prin intocmirea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor și va consta în: ¾ Verificari scriptice privind calitatea materialelor puse în opera, pe baza de certificare de calitate; ¾ Verificari fizice privind: a) Completa terminare a lucrărilor de reparatii; b) Respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozițiilor de santier (dacă este cazul); c) Remediarea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de santier (dacă este cazul); Lucrările se vor factura numai după depunerea următoarelor documente, în original la sediul beneficiarului: ¾ Situație de lucrări (SL), inclusiv atașamente din care să rezulte efectiv cantitățiile realizate și măsurătorile aferente ¾ Procese verbale de lucrări ascunse (PVLA) semnate de RTE-ul propus în ofertă ¾ Procese verbale de recepție calitativă (PVRC) semnate de RTE-ul propus în ofertă ¾ Documente de calitate pentru toate materialele utilizate Factura se va emite prin sistemul electronic (e-factura) în termen de maxim 3 zile de la data aprobării situației de lucrări. Plata facturii se va efectua prin Ordin de plată în conformitate cu procedurile specifice de efectuare a plăților din Programul PNRR

 

Condiţii de participare:

Ofertantul va avea obligația să: ¾ Nu se afle în situațiile de excludere prevăzute de art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98 / 2016 ¾ Dețină autorizat la nivelul Certificatului constatator obiectul de activitate conform obiectului achiziției (pct. 4 din CS) ¾ Dețină Responsabil tehnic cu execuția (RTE) autorizat MDLPA pentru domeniul 1.1 Construcții civile ¾ Prezinte oferta completă conform Listelor de cantități atașate în Anexa 1

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 08.02.2024 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Operatorii economici vor transmite ofertele pe email la adresa office@odorhei.ro. Oferta va cuprinde următoarele: ¾ Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98 ¾ Certificat constatator eliberat de ONRC din care să rezulte că ofertantul este autorizat să execute LUCRĂRILE conform obiectului achiziției menționat la pct. 3 și 4 din prezentul Caiet de sarcini ¾ Formular de ofertă financiară inclusiv Anexe la formular ¾ Atestatul Responsabilului tehnic cu execuția nominalizat în ofertă și angajamentul acestuia de participare la execuția lucrărilor în calitate de RTE.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Execuție lucrări de pardoseală

Közbeszerzés típusa

#Lucrari de pardoseala

Kiírás dátuma

2024. febr. 02.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2024. febr. 08. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

Caiet de sarcini_actualizat Letöltés

Frissítés dátuma:
2024.02.02.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette