Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:45111100-9 Lucrări de demolare (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Municipiul Odorheiu Secuiesc a început demersurile pentru desființarea unei clădiri în Odorheiu Secuiesc, str. Recoltei nr. 2, aflat în inventarul domeniului public, pe Anexa 3, poziția nr. 44.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 75000 lei.

 

Condiţii contract: Conform model contract.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrare de demolare str. Recoltei nr. 2”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 02.03.2020 ora 11:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 02.03.2020 ora 11:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind asumarea prevederilor Caietului de Sarcini, a documentației tehnice și a prevederilor contractuale.

Oferta financiară va cuprinde atât formularele F1, F2, F3 cotate cu prețuri unitare cât și valoarea totală.

Nu se admit oferte parțiale.

Oferta financiară va cuprinde preţul exprimat în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

Nu se va percepe garanţie de bună execuţie.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:28.02.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare/ și/sau programare unei vizite pe teren.

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau sandor.alpar@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1130540

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Biroul agricol

Kiírás dátuma

2020. febr. 18.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. febr. 28. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.02.18.

Következő:
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette