Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:45232130-2  Lucrări de construcții de canalizare pluvială (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Întreținerea sistemului de canalizare pluvială din municipiul Odorheiu Secuiesc

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 245.000,00  lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrări de construcții de canalizare pluvială”, răspuns la anunț publicitar nr. ….…… din ……..….. .  nu se deschide înainte de data 19.04.2022 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 19.04.2022 ora 14:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Oferta va conține următoarele documente: 1.Documente de calificare, 2.Propunerea tehnică, 3. Propunerea financiară. Documentele de calificare si propunerea tehnică vor fi prezentate în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară va conține formularul de ofertă (anexa nr.2), în care ofertantul prezintă prețul de unitate fără TVA conform caietului de sarcini.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 19.04.2022 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ambrus.arnold@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

  • Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV 1283935

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Directia Tehnica

Közbeszerzés típusa

#Lucrari de constructii de canalizare pluviala

Kiírás dátuma

2022. ápr. 08.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. ápr. 19. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2022.04.08.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette