Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:45233221-4 – Lucrări de marcaj rutier (Rev.2)

Descrierea contractului: Execuția lucrărilor de aplicare a marcajelor rutiere pe drumurile și străzile de pe raza Municipiul Odorheiu Secuiesc.

Menționăm că valoarea estimată de 336.000,00 lei fără TVA este pentru anul 2022, cu termen de valabilitate până la data de 30.11.2022 pentru execuția lucrărilor de aplicare a marcajelor rutiere pe drumurile, străzile și trotuarele pe raza Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 336.000,00 lei.

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Execuția lucrărilor de aplicare a marcajelor rutiere pe raza Municipiul Odorheiu Secuiesc.”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 21.04.2022 ora 11:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 21.04.2022 ora 11:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Oferta va conține următoarele documente: 1.Documente de calificare, 2.Propunerea tehnică, 3. Propunerea financiară. Documentele de calificare si propunerea tehnică vor fi prezentate în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie elaborată în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și va cuprinde elementele solicitate în acesta. Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că ofertantul a înțeles cerințele necesare pentru realizarea lucrărilor.

Propunerea financiară va cuprinde atât prețul unitar al lucrărilor cât și valoarea totală, cu luarea în calcul a cantității incluse în Caietul de sarcini și va fi exprimat în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

Modalitatea de prezentare a ofertei se efectuează conform cerințelor Caietului de sarcini anexat.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 21.04.2022 ora 10:00.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodarire a domeniului public si privat

Közbeszerzés típusa

#Javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos szolgáltatás #Lucrari de marcaj rutier

Kiírás dátuma

2022. ápr. 12.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. ápr. 21. 10:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

Caiet de sarcini Letöltés

Frissítés dátuma:
2022.04.12.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette