Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare (Rev.2)

 

Descrierea contractului: : Lucrări de renovare/amenajare prin reparații curente interioare la Centrul Comunitar Integrat, Odorheiu Secuiesc, str. Budvar nr. 43, ap. 1-11 din cadrul proiectului Toți pentru toți – Servicii integrate pentru incluziunea comunităților dezavantajate din Odorheiu Secuiesc, finanțat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 147.930,00 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrări de renovare/amenajare prin reparații curente interioare la Centrul Comunitar Integrat”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 04.08.2021 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 04.08.2021 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări și va fi însoțită de un memoriu tehnic. Propunerea financiară se depune conform caietului de sarcini în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 02.08.2021 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau pataky.virag@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1228055

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția Dezvoltare și Investiții

Közbeszerzés típusa

#Épületkarbantartási munkálatok

Kiírás dátuma

2021. júl. 20.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2021. aug. 02. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2021.07.20.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette