Helyi hivatalos közlöny

Având în vedere faptul că datorită pandemiei generate de virusul Sars-CoV-2 o personalul care gestionează achiziţiile publice este indisponibil, deschiderea ofertelor nu va avea loc la data şi ora comunicată în anunţ. Ofertele vor fi depuse până la data şi ora precizată în anunţ, deschiderea ofertelor având loc la o dată care va fi comunicată în timp util către toţi ofertanţii care vor depune ofertă.

 

 

Cod CPV: 45261900-3 (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Lucrări de reparații învelitoare la clădirea fostului internat UCECOM situat la adresa Odorheiu Secuiesc str. Budvar nr.2.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 42.404 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrări de reparații învelitoare la clădirea fostului internat UCECOM”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 20.10.2020 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 20.10.2020 ora 12:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă care va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiare se va face atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA, și va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului, conform caiet de sarcini.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:19.10.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau nagy.ferenc@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Atenție! La data de 05.10.2020 caietul de sarcini inițial publicat a fost modificat (art.5. VALOAREA ESTIMATĂ), în urma solicitărilor de clarificări.

Totodată termenul limită de depunere a ofertelor se va prelungi până la data de 19.10.2020 ora 12:00, respectiv deschiderea va avea loc la data de 20.10.2020 ora 12:00.

Ofertele vor fi adjudecate în conformitate cu documentația modificată.

 

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1173607

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția urbanism și evidența patrimoniului

Közbeszerzés típusa

#Tetőjavítási munkálatok

Kiírás dátuma

2020. okt. 02.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. okt. 19. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.10.08.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette