Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 45261910-6 Lucrări de reparații acoperișuri (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Execuția de lucrări de reparații, renovare acoperiș la clădirile ANL aflate în administrarea Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 125.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrări de reparații, renovare acoperiș la clădirile ANL.”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 19.10.2021 ora 13:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 19.10.2021 ora 13:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară. Se acceptă ofertă de preț numai după încheierea procesului verbal de vizitare a amplasamentului. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât și penrtu valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA și va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte legate de încheierea și executarea contractului se vor respecta prevederile normativului P91 aprobat prin Ordin nr.1568/15.10.2002, privind întocmirea devizelor financiare. Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere. Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:18.10.2021 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ambrus.arnold@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1244310

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Tetőjavítási munkálatok

Kiírás dátuma

2021. okt. 07.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2021. okt. 18. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2021.10.07.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette