Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 75200000-8 Prestări servicii pentru comunitate (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Prestări servicii la obor, atribuirea locurilor de vânzare producătorilor și comercianților, eliberarea biletelor de piață, depunerea sumei încasate la caseria Primăriei, coordonarea activității din piață, asigurarea respectării ordinii și disciplinei.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 23.040 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Prestări servicii la obor cu o persoană”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 26.03.2020 ora 10:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 26.03.2020 ora 10:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Prezentarea propunerii financiare trebuie să fie elaborată astfel încât să cuprindă valoarea lunară pentru prestația efectuată și se întocmește în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 25.03.2020 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1136708

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Piaci szolgáltatások

Kiírás dátuma

2020. márc. 18.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. márc. 25. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.03.18.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette