Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 98341130-5 Servicii de administrare imobile (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Asigurarea serviciilor de administrare și întreținere a imobilului “Sala cinematograf”.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 25680 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de administrare și întreținere la Sala cinematograf”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 05.05.2021 ora 15:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 05.05.2021 ora 15:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Prezentarea propunerii financiare trebuie să fie elaborată astfel încât să cuprindă valoarea lunară pentru prestația efectuată, și se întocmește în lei fără TVA/lună.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 05.05.2021 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kelemen.klara@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1210705

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția Tehnică

Közbeszerzés típusa

#Javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos szolgáltatás

Kiírás dátuma

2021. ápr. 27.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2021. máj. 05. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2021.04.27.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette