Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 66510000-8 Servicii de asigurare (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de asigurare a imobilelor din patrimoniul Municipiului Odorheiu Secuiesc, servicii de asigurare de răspundere civilă.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 99.906,12 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de asigurare a imobilelor”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 21.07.2022 ora 10:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 21.07.2022 ora 10:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă care va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală exprimată în lei, conform caiet de sarcini.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț.

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 21.07.2022 ora 09:00

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau gyorgy.lehel@odorhei.ro.

Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodarire a domeniului public si privat

Közbeszerzés típusa

#Bíztosítási szolgáltatások

Kiírás dátuma

2022. júl. 12.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. júl. 21. 09:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

Caiet de sarcini Letöltés

Frissítés dátuma:
2022.07.12.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette