Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:98371120-1 Servicii de asistență informatică

Descrierea contractului: Asigurarea funcționării sistemului informatic, precum și dezvoltarea acestuia.

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 18.550,00 lei pentru 4 luni

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de asistență informatică”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 23.03.2020. ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va trebui să conțină toate documentele cerute în caietul de sarcini încărcat pe pagină.

Oferta de preț se va întocmește în lei fără TVA, precizat prețul/oră.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 23.03.2020. ora 14:00. 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 20.03.2020. ora 12:00

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau nagy.ferenc@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul Patrimoniu și Administrativ Gospodăresc

Kiírás dátuma

2020. márc. 13.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. márc. 20. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

Servicii IT Letöltés

Frissítés dátuma:
2020.03.13.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette