Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 72610000-9 Servicii de asistență informatică (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Asigurarea funcționării neîntrerupte și între parametrii normali al sistemului informatic existent, precum și dezvoltarea acestuia.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 57.600 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de asistență IT”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 05.05.2021 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 05.05.2021 ora 14:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară. Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, separat pentru anul 2021 cât și pentru anul 2022 exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA. Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate și restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:05.05.2021 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau mihaly.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1210617

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția urbanism și evidența patrimoniului

Közbeszerzés típusa

#Informatikai szolgáltatás

Kiírás dátuma

2021. ápr. 27.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2021. máj. 05. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2021.04.27.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette