Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:98513310-8 Servicii de asistenţă la domiciliu

Descrierea contractului: Serviciille de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățiile uzuale ale vieții de zi cu zi.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 195.000,00 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de asistență la domiciliu a persoanelor bolnave, imobilizate”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 17.03.2020. ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

  1. Actele constitutive
  2. Declarație privind eligibilitatea
  3. Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor/registrul comerțului
  4. Dovada personalului necesar pentru serviciul ofertat
  5. Dovada acreditării ca furnizor de servicii sociale
  6. Dovada acreditării serviciului social furnizat
  7. Atestare fiscală ANAF

Oferta de preț se va prezenta conform caietului de sarcini încărcat.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 17.03.2020 ora 12:00.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:16.03.2020. ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau fulpesi.gyula@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția de asistență socială

Közbeszerzés típusa

#Otthoni gondozási ellátás

Kiírás dátuma

2020. márc. 05.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. márc. 16. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.03.05.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette