Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:9091000-9  Servicii de curățenie (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Servicii de curățenie a imobilului situat în str.Rakoczi Ferenc nr.5 (Sala cinematograf) împreună cu activitatea de supraveghere pe durata desfășurării spectacolelor, prin încheierea unui contract de prestări servicii pentru anul 2019 (8 luni).

 

Valoarea estimată(totală) fără TVA: 11.200 lei/8 luni, respectiv 1.400 lei/lună.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Servicii de curățenie la Sala cinematograf” , răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 29.04.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 29.04.2019 ora 15:30. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară trebuie elaborată astfel încât să cuprindă valoarea lunară pentru prestația efectuată și va fi exprimată în lei fără TVA/lună (conform caiet de sarcini).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:29.04.2019 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1075527

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Közbeszerzés típusa

#Tisztítási szolgáltatások

Kiírás dátuma

2019. ápr. 24.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. ápr. 29. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.04.25.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette