Helyi hivatalos közlöny

Servicii de curățire al stațiilor de autobuze

Cod CPV: 90911200-8 Servicii de curățire al construcțiilor (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Asigurarea serviciilor de curățire al stațiilor de autobuze

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 8.400,00 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de curățire al stațiilor de autobuze”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 20.06.2022 ora 10:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 20.06.2022 ora 10:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Prezentarea propunerii financiare trebuie să fie elaborată astfel încât să cuprindă prețul separat pentru fiecare tip de stație de autobuze și se întocmește în lei fără TVA.

 

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:20.06.2022 ora 9:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau miklos.zsolt@udvarhely.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodarire a domeniului public si privat

Közbeszerzés típusa

#Tisztítási szolgáltatások

Kiírás dátuma

2022. jún. 09.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. jún. 20. 09:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2022.06.09.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette