Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 90921000-9 Servicii de dezinsecție (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de dezinsecție în zonele verzi de lângă ape curgătoare și în ștrandul municipal.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 14.400 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de dezinsecție”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 20.07.2020 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 20.07.2020 ora 12:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă care va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se va evidenția sub forma de tarif/mp exprimată în lei fără TVA, conform caiet de sarcini.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:20.07.2020 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kelemen.klara@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1157909

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Közbeszerzés típusa

#Rágcsáló- és rovarirtás, fertőtlenítés

Kiírás dátuma

2020. júl. 13.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. júl. 20. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.07.13.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette