Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Conform Temei de proiectare nr. 74039/2022, Servicii  de elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții  aferente obiectivului de investiții: (Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție;  Documentație obținere avize, acorduri conform CU la faza DALI) “Renovarea energetică a Casei de Cultura din Municipiul Odorheiu Secuiesc” în cadrul apelului de proiecte Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice și a cheltuielilor acestuia.

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 270.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii  de elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții  aferente obiectivului de investiții Renovarea energetică a Casei de Cultura din Municipiul Odorheiu Secuiesc”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 26.05.2023 ora 11:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 26.05.2023 ora 11:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de: structura actionarilor si a reprezentantilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare si functionare al operatorului economic, împrejurarea daca societatea se afla în stare de dizolvare, lichidare sau insolventa. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/ reale la momentul prezentarii. Se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Modul de întocmire a ofertei, modalitatea de elaborare a propunerii tehnice și a propunerii financiare se va face conform caiet de sarcini.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 26.05.2023 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau pataky.virag@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

RĂSPUNSUL CONSOLIDAT LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI SE REGĂSEȘTE ÎN ATAȘAMENT.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1364532

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

Közbeszerzés típusa

#Megvalósíthatósági tanulmányok / kivitelezési dokumentációk készítése

Kiírás dátuma

2023. máj. 17.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2023. máj. 26. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2023.05.25.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette