Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 50112100-4 Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de întreținere, revizii și reparații curente pentru autovehiculele altele decât Dacia, Renault aflate în parcul auto al municipiului Odorheiu Secuiesc. Gama de servicii include operațiuni de diagnoză/ constatare, revizii, întreținere și reparații privind partea mecanică, electrică, tinichigerie, vopsitorie, tractări auto, inspecții tehnice periodice, cu asigurarea pieselor, subansamblelor și materialelor necesare pentru repunerea în funcțiune a autovehiculelor respective.

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 51.000,00 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de reparare a autovehiculelor, altele decât Dacia-Renault”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 07.05.2024 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 07.05.2024 ora 14:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Oferta financiară va fi întocmită conform caiet de sarcini  valoare manoperă (lei/oră manoperă fără TVA).

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 07.05.2024 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kiss.melinda@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1422912

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

DIRECTIA TEHNICA

Közbeszerzés típusa

#Javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos szolgáltatás

Kiírás dátuma

2024. ápr. 24.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2024. máj. 07. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2024.04.24.

Következő:
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette