Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:50112100-4 – Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de întreținere, revizii și reparații curente pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată ≥ 7,5 to.din dotarea Municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 22.300,00 lei.

Menționăm că oferta formulată nu poate să depasească valoarea estimată.

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de reparare a autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată ≥ 7,5 to ”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 26.04.2022 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 26.04.2022 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Modalitatea de prezentare a ofertei se efectuează conform cerințelor din Caietul de sarcini anexat.

 

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Oferta financiară va fi întocmită conform caiet de sarcini în lei/oră manoperă fără TVA.

 

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 26.04.2022 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau biro.csaba@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodarire a domeniului public si privat

Közbeszerzés típusa

#Servicii de reparare a automobilelor

Kiírás dátuma

2022. ápr. 13.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. ápr. 26. 10:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

Caiet de sarcini Letöltés

Frissítés dátuma:
2022.04.13.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette