Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 50413200-5 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiului (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de verificare a hidranților exteriori sub- și supraterane respectiv a hidranților interiori, schimbarea hidranților defecți respectiv repararea hidranților exteriori supraterane

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 63.829,38  lei ( 41.429,38 lei pentru anul 2022 și 22.400 lei pentru prelungirea contractului 4 luni până în 30.04.2023).

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect :„ Servicii de reparare, verificare, întreținere și schimbare hidranți”, răspuns la anunț publicitar nr. ………… din ………..….. .  nu se deschide înainte de data 02.05.2022 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 02.05.2022 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Oferta va cuprinde documente de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Documentele de calificare și propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea cerințelor minime din caietul de sarcini. Propunerea financiară se întocmește pe baza pozitiilor tabelului din caietul de sarcini , exprimată în preț unitar fără TVA, respectiv preț total fără TVA. Alăturat propunerii financiare se vor depune pentru sediul principal Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru se depune o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor datorate la bugetul general consolidat. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 02.05.2022 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau toaso.imre@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Directia Tehnica

Közbeszerzés típusa

#Javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos szolgáltatás

Kiírás dátuma

2022. ápr. 20.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. máj. 02. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2022.04.20.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette