Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:77211500-7 Servicii de elagaj (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de toaletare arbori, arbuști și trandafiri de pe domeniul public și privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Menționăm că valoarea estimată de 69500,00 lei fără TVA este pentru anul în curs, pentru serviciul de toaletare arbori, arbuști și trandafiri de pe domeniul public și privat în perioada 25.02.2022-20.04.2022.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 69500,00 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de toaletare arbori, arbuști și trandafiri de pe domeniul public și privat”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 07.03.2022 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 07.03.2022 ora 14:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: – descrierea categoriilor de servicii din caietul de sarcini însușită de ofertant. Propunerea financiară se întocmește conform tabelului ( punctul 7. Cerințe privind oferta financiară)  din caietul de sarcini, exprimată în preț unitar fără TVA, respectiv preț total fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 07.03.2022 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kelemen.klara@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul:  ADV1272647

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodarire a domeniului public si privat

Közbeszerzés típusa

#Fák koronáinak metszése

Kiírás dátuma

2022. febr. 23.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. márc. 07. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2022.02.23.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette