Helyi hivatalos közlöny

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Denumire achizitie: Servicii sociale prestate de centre de zi pentru copii

 

Cod CPV: 85312110-3 Servicii prestate de centre de zi pentru copii (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii sociale prestate de centre de zi pentru copii.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 156.320 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii sociale prestate de centre de zi pentru copii”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 20.03.2023 ora 13:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 20.03.2023 ora 13:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini (însoțită cu documentele cerute). Propunerea financiară se va prezenta pentru serviciile enumerate în tabelul cu pachetul de bază din prezentul caiet de sarcini și va fi fermă și fixă pe toată durata derulării contractului și se depune în lei fără TVA.

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate preț.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:20.03.2023 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau fulpesi.gyula@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1349610

Adatok:

Közbeszerzés típusa

#Szociális szolgáltatások

Kiírás dátuma

2023. márc. 09.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2023. márc. 20. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2023.03.10.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette