Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Obiectul achiziției constă în Servicii topo cadastrale pentru relizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor din extravilanul UAT Odorheiu Secuiesc.

 

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 134.431,31 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii topo cadastrale pentru relizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor din extravilanul UAT Odorheiu Secuiesc”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 28.09.2021 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 28.09.2021 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară. Propunerea tehnică (Soluția tehnică) va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară scrisă va ecprima valoarea serviciilor imobil, se va exprima în lei și nu va conține TVA. Se va întocmi în conformitate cu modelul anexat, cuprins în formularele prezentului Caiet de sarcini. Ofertantul trebuie să dețină capacitatea profesională pentru realizarea contractului și să prezinte autorizațiile conform art.VII din caietul de sarcini. Se va prezenta Certificat constatator emis de ONRC din care să reiasă că ofertantul este legal constituit, este înscris în registrul comerțului și are obiectul de activitate conform documentației de atribuire. Se va depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:27.09.2021 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau olasz.judit@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1238811

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul de urbanism și cadastru

Közbeszerzés típusa

#Földmérési szolgáltatások

Kiírás dátuma

2021. szept. 15.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2021. szept. 27. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2021.09.15.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette