Helyi hivatalos közlöny

Atribuţii la elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire:

 • Organizează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în vederea realizării investiţiilor cuprinse în lista de investiţii, după aprobarea acesteia;
 • Pregăteşte documentaţia necesare organizării procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie publică şi desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării lor;
 • Verifică, dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd termene pentru diverse activităţi ce se desfăşoară cu ocazia achiziţiilor, şi asigură desfăşurarea lor în cadrul termenelor stabilite;
 • Verifică dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd ca, anterior lansării documentaţiilor pentru efectuarea achiziţiilor, acestea să fie studiate de anumite instituţii şi organisme, asigurarea îndeplinirea acestei condiţii.

Atribuţii privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţie:

 • Elaborează documentaţia de atribuire conform prevederilor actelor normative din domeniu;
 • Precizează în documentaţia de atribuire informaţiile, cerinţele, instrucţiunile stabilite în actele normative din domeniu, precizează în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire;
 • Asigură transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică şi încheierii acordurilor cadru;
 • Întocmeşte şi transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire după caz;
 • Transmite documentele de adjudecare a achiziţiilor publice solicitanţilor în actele normative în baza cărora s-au organizat achiziţiile şi/sau în reglementari interne.

Atribuţii privind aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire:

 • Asigurarea instrucţiunilor pentru ofertanţi în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice (produse, servicii şi execuţia lucrărilor) din bugetul municipal de către instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local;
 • Informarea ofertanţilor despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri;
 • Întocmirea contractelor de achiziţie publică, de acte adiţionale și a adreselor înaintate ofertanţilor câştigători pentru ridicarea în termen a contractelor pregătite pentru semnare,
 • rezolvarea în limita atribuţiilor cererile, sesizările şi contestaţiile, asigurarea demersurilor necesare verificării, urmăririi şi recepţiei lucrărilor efectuate în baza contractelor de achiziţie publică încheiate.

Atribuţii privind constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice:

 • întocmirea dosarului de achiziţie pentru fiecare contract atribuit incluzând elementele prevăzute în actele normative din domeniu;
 • păstrarea dosarului de achiziţie atât timp cât contractul de achiziţie publică produce efecte juridice şi în orice caz nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

 

Frissítés dátuma:
2023.02.08.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette