Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 90921000-9 Servicii de dezinsecție (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Se solicită prestarea serviciilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Regulamentul și Caietul de sarcini al serviciului, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 8/2021..

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 120.000,00 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini. Contractul se va încheia după aprobarea bugetului local pentru anul 2021.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Oodrheiu Secuiesc”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 19.03.2021 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 19.03.2021 ora 12:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă care va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se va evidenția sub forma de tarif/mp exprimată în lei fără TVA, conform planului de combatere a vectorilor și formular de propunere financiară..

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:18.03.2021 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau denes.andras@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Atenție! Ofertantul va cota serviciile prevăzute la obiectivul nr.I. Valorile de la obiectivul nr.II sunt estimate de autoritatea contractantă Municipiul Odorheiu Secuiesc și vor fi preluate ca atare în oferta financiară totală. În total valoarea ofertei financiare nu va depăși valoarea estimată de 30.000 lei/an, respectiv 120.000 lei/4 ani. Autoritatea contractantă Municipiul Odorheiu Secuiesc va comanda prestarea serviciilor de la obiectivul nr.II în funcție de necesități, fără depășirea valorilor estimate în formular de propunere financiară.

 

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1200232

 

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsecție

Data scrierii

12. mar. 2021.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

18. mar. 2021. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
12.03.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic