Monitorul Oficial Local

Cerere de oferta

Prin prezenta vă rugăm să înaintați ofertă financiară pentru achiziția privind Dotări atelier mecanic pentru obiectivul de investiții ,,Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Bányai János’’ conform caietului de sarcini atașat.

Valoarea estimată (totală) a achiziției fără TVA: 222.106,00 lei.

Menționăm că oferta formulată nu poate să depăsească valoarea estimată.

Descrierea:

Obiectul achiziției și a contractului îl constituie furnizarea de utilaje și echipamente tehnologice în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Bányai conform caietului de sarcini atașat.

 

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect Dotări atelier mecanic pentru obiectivul de investiții ,,Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Bányai János’’, răspuns la cererea de oferte nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 10.10.2023 ora 14:00”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 10.10.2023 ora 14:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Oferta va conține următoarele documente: 1. Documente de calificare, 2.Propunerea tehnică, 3. Propunerea financiară. Documentele de calificare, Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA, și va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului, conform caiet de sarcini.

Alăturat propunerii financiare se vor depune documente de calificare conform Caietului de sarcini.

Ofertele se depun până la data de 10.10.2023, ora 12:00 la sediul autorității contractante din Odorheiu Secuiesc, 535600, P-ța Városháza nr. 5, jud. Harghita.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Ofertele vor fi deschise la data de 10.10.2023 ora 14:00 în prezența persoanelor delegate de ofertanți.

Relații suplimentare pe e-mail:peter.lorand@udvarhely.ro; achizitii@udvarhely.ro;

Datelor:

Tipul achizițiilor publice

#Gépészeti műhely berendezések

Data scrierii

29. sep. 2023.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

10. oct. 2023. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
29.09.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic