Monitorul Oficial Local

Cod CPV:85142300-9 Servicii de igienă (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Închirierea și întreținerea de toalete ecologice mobile în Municipiul Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 51.170 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Închirierea cabinelor de toalete mobile”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 07.04.2020 ora 13:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 07.04.2020 ora 13:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune conform caiet de sarcini în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:06.04.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau fulop.istvan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1138823

 

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Data scrierii

31. mar. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

06. apr. 2020. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
31.03.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic