Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 45261910-6 Lucrări de reparații acoperișuri (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Execuția de lucrări de reparații, renovare acoperiș la clădirile ANL aflate în administrarea Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 99.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrări de reparații, renovare acoperiș la clădirile ANL.”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 21.07.2021 ora 13:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 21.07.2021 ora 13:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă.

Ofertanții vor vizita amplasamentul și vor evalua cantitățile necesare a lucrărilor de reparații. În baza evaluării proprii se va întocmi o ofertă.

În propunerea financiară se va prezenta defalcat pe faze categorii de lucrări precum și global va fi exprimat în lei fără TVA respectiv cu TVA și va include toate costurile ofertantului, directă și indirectă legată de executarea contractului.

Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 60 zile de la termenul limită de depunere.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:19.07.2021 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau fulop.istvan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Atenție! Se modifică data deschiderii ofertelor la 21.07.2021 ora 13:00 în loc de 20.07.2021 ora 13:00 din cauza problemelor organizatorice. Data depunerii ofertelor nu se modifică.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1225050

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Lucrări de reparații acoperișuri #Tetőjavítási munkálatok

Data scrierii

05. iul. 2021.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

19. iul. 2021. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
16.07.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic