Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 45261910-6 Lucrări de reparații acoperișuri (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Execuția de lucrări de reparații, renovare acoperiș la clădirile ANL aflate în administrarea Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 92.436 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrări de reparații, renovare acoperiș la clădirile ANL.”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 16.03.2020 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 16.03.2020 ora 14:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind asumarea prevederilor Caietului de Sarcini.

Oferta financiară se va face atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA și va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale.

Se solicită prezentarea Listei privind principalele contracte pentru lucrările SIMILARE executate în ultimii 3 ani. Totodată prezentarea în copie a certificării de bună execuție la cel puțin un contract în cadrul căruia au fost executate lucrări ale căror valoare a fost minim 92.400 lei.

Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual va fi de 5% din valoarea contractului de achiziţie publică (fără TVA). Perioada de garanţie acordată lucrărilor executate este de minim 24 luni de zile.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor:16.03.2020 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ambrus.arnold@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1133708

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Lucrări de reparații curente

Data scrierii

05. mar. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

16. mar. 2020. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
05.03.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic