Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 75200000-8 Prestări servicii pentru comunitate (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Activitatea de prestări servicii la piața obor și la piața de animale/cereale.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 19.200,00 lei pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022., cu posibilitatea de prelungire pe anul 2023 cu max. patru luni, în valoare de 9.600,00 lei, adică în total 28.800,00 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Prestări servicii la obor cu o persoană”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 29.04.2022 ora 11:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 29.04.2022 ora 11:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Propunerea financiară se întocmește în lei fără TVA. Prezentarea propunerii financiare trebuie să fie elaborată astfel, încât să cuprindă valoarea lunară pentru prestația efectuată.

 

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:29.04.2022 ora 9:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ilyes.dorottya@udvarhely.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1286626

Atentie! Caietul de sarcini inițial a fost modificat și la elaborarea ofertelor va fi luat în considerare cel nou atasat.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul public de gospodarire a domeniului public si privat

Tipul achizițiilor publice

#Prestări servicii la piețe

Data scrierii

19. apr. 2022.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

29. apr. 2022. 09:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

CAIET DE SARCINI Descărcare

Data actualizării:
20.04.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic