Monitorul Oficial Local

Denumire achizitie: Reparații la drumul de exploatare Fagului, Municipiul Odorheiu Secuiesc.

Cod CPV: 45233142-6 Lucrări de reparare al drumurilor (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Drumul de exploatre agricolă Fagului se desprinde din apropierea DN13A respectiv din strada Recoltei. Strada se află pe versantul dealului care este situat în zona de sud est a orașului.

Lucrările executate vor asigura parametrii de funcționare a drumului astfel încât drumul să poate face față unor transporturi specifice activității agricole și forestiere. Traseul studiat se afla pe versantul dealului care se afla in zona de sud est al municipiului Odorheiu Secuiesc. Are o lungime de 1300 m. Asigura legatura dintre zona urbana si pasunile si padurile din zona de sud a orasului. Se desprinde de zona urbana in vecinatatea str Recoltei. Din cauza eroziunilor in profil transversa drumul a devenit un canal de scurgere a apelor in loc de drum circulabil. Geometria si geologia terenului au determinat in mare parte starea de degradare pe care o gasim pe acest drum. Conditiile naturale impun masuri speciale de intretinere a drumului, revizii si interventii la perioade mai scurte decat cele care sunt stabilite prin normativ. Din cauza starii grave in care se afla, acesta a fost abandonat si se circula haotic pe trasee alese adhoc de catre utilizatori. Acest fenomen a dus la distrugerea unei suprafete importante de faneata din sectorul privat.

În vederea realizării lucrărilor de reparații a fost întocmit de către SC TEST DRUM ENGINEERING BRASOV SRL un proiect tehnic. Acesta conține în detaliu specificațiile tehnice în baza căruia se vor realiza lucrările, precum și elementele în baza cărora se va putea realiza cuantificarea valorică a lucrărilor. Prevederile acestui proiect vor fi respectate la întocmirea ofertei și ulterior la execuția lucrărilor de reparații.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 281.245 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Reparații la drumul de exploatare Fagului, Municipiul Odorheiu Secuiesc”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 25.03.2020 ora 10:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 25.03.2020 ora 10:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind asumarea prevederilor Caietului de Sarcini, a documentației tehnice și a prevederilor contractuale.

Oferta financiară va cuprinde atât formularele F1, F2, F3 cotate cu prețuri unitare cât și valoarea totală.

Nu se admit oferte parțiale.

Oferta financiară va cuprinde preţul exprimat în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată)

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor:24.03.2020 ora 14:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau sandor.alpar@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Atenție! La data de 12.03.2020 documentația de atribuire inițial publicat a fost completat în urma solicitărilor de clarificări transmise de un operator economic potențial ofertant.

În conformitate cu clarificările transmise de către proiectantul lucrării au fost modificate următoarele documente: Anunțul publicitar; Memoriu tehnic; Antemăsurătoare (F1,F2,F3); Planșe.

În urma modificărilor efectuate valoarea estimată a investiției va fi de 281.245 lei, totodată termenul limită de depunere a ofertelor se va prelungi până la data de 24.03.2020 ora 14:00.

Ofertele vor fi depuse în conformitate cu documentația modificată.

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Biroul agricol

Tipul achizițiilor publice

#Lucrări de reparații drumuri

Data scrierii

12. mar. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

24. mar. 2020. 14:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
12.03.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic