Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 66510000-8 Servicii de asigurare (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de asigurare a imobilelor din patrimoniul Municipiului Odorheiu Secuiesc, servicii de asigurare de răspundere civilă.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 99.726,89 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de asigurare a imobilelor”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 23.07.2021 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 23.07.2021 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă care va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală exprimată în lei, conform caiet de sarcini.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 23.07.2020 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail la adresa botog.andrea@odorhei.ro sau gyorgy.lehel@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1226389

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul Patrimoniu și Addministrativ Gospodăresc

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de asigurare

Data scrierii

12. iul. 2021.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

23. iul. 2021. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
12.07.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic