Monitorul Oficial Local

Cod CPV:85311000-2 Servicii de asistență socială cu cazare (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Contractarea serviciilor de adăpost de noapte sunt necesare în conformitate cu Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului  nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, etc.; Ordinului MMFPSPV nr. 71/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistența sociala cu furnizorii de servicii sociale; în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 195.000,00 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de asistență socială cu cazare”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 29.04.2024 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 29.04.2024 ora 14:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini (însoțită cu documentele cerue). Propunerea financiară se va prezenta pentru serviciile enumerate în tabelul cu pachetul de bază din prezentul caiet de sarcini și va fi fermă și fixă pe toată durata derulării contractului și se depune în lei fără TVA.

 

 

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate preț.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:29.04.2024 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau fulpesi.gyula@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1421709

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Tipul achizițiilor publice

#Servicii sociale pentru persoane fără adăpost

Data scrierii

18. apr. 2024.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

29. apr. 2024. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
18.04.2024.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic