Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curățenie (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Asigurarea serviciilor de curățenie și supraveghere în imobilul “Sala cinematograf”.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 18.480 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de curățenie la Sala cinematograf”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 04.05.2021 ora 13:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 04.05.2021 ora 13:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Prezentarea propunerii financiare trebuie să fie elaborată astfel încât să cuprindă valoarea lunară pentru prestația efectuată, și se întocmește în lei fără TVA/lună.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 04.05.2021 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kelemen.klara@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1210319

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Tisztítási szolgáltatások

Data scrierii

26. apr. 2021.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

04. mai. 2021. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
26.04.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic