Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 45212290-5 Lucrări de reparații și întreținere baze sportive

 

Descrierea contractului: Servicii de întreținere a patinoarului artificial din municipiul Odorheiu Secuiesc, prepararea suprafeței de gheață cu rolba

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 27000 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de întreținere a patinoarului artificial din municipiul Odorheiu Secuiesc”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 29.10.2021 ora 11:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 29.10.2021 ora 11:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.. Propunerea financiară se depune conform caietului de sarcini în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 29.10.2021 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kelemen.klara@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1247667

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția Tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de reparare și întreținere la patinoar

Data scrierii

19. oct. 2021.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

29. oct. 2021. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
19.10.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic