Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Potrivit prevederilor legale aplicabile, Autoritatea contractantă dorește să achiziționeze serviciu de pază pentru sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, situat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, P-ța Városháza nr.5, Jud. Harghita. De asemenea, sub egida autorităților publice locale se desfășoară mai multe activități socio-culturale, unde se impune asigurarea serviciului de pază.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 170.767,74 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de pază și protecție”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 30.04.2021 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 30.04.2021 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Oferta va conține următoarele documente: 1. Documente de calificare, 2.Propunerea tehnică, 3. Propunerea financiară. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini (10.2 Modul de prezentare a propunerii tehnice). Propunerea financiare se va face atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA, și va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului, conform caiet de sarcini (10.3 Modul de prezentare a propunerii financiare).

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 30.04.2021 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau mihaly.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1210580

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția urbanism și evidența patrimoniului

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de pază și supraveghere

Data scrierii

27. apr. 2021.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

30. apr. 2021. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
27.04.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic