Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Asigurarea pazei cu agenți de securitate calificați la obiectivul situat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, P-ța Városháza nr.5, a bunurilor ce fac obiectul activității acestuia, tuturor valorilor, mijloacelor și instalațiilor.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 135.249 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de pază și protecție”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 20.03.2020 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 20.03.2020 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Oferta va conține următoarele documente: 1. Documente de calificare, 2.Propunerea tehnică, 3. Propunerea financiară. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiare se va face atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA, și va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 20.03.2020 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau mihaly.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1134934

 

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul patrimoniu și administrativ gospodăresc

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de pază și supraveghere

Data scrierii

10. mar. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

20. mar. 2020. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
10.03.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic