Monitorul Oficial Local

Cod CPV:50112100-4 – Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii de întreținere, revizii și reparații curente pentru autovehicule marca Dacia, Renault din dotarea Municipiului Odorheiu Secuiesc

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 16.000,00 lei.

Menționăm că oferta formulată nu poate să depasească valoarea estimată.

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de reparare a autovehiculelor DACIA-RENAULT”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 26.04.2022 ora 11:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 26.04.2022 ora 11:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Modalitatea de prezentare a ofertei se efectuează conform cerințelor din Caietul de sarcini anexat

Oferta va conține următoarele documente: 1.Documente privind autorizația de reprezentanță auto Dacia, Renault, 2. Autorizația de către Registrul Auto Român, 3.Propunerea tehnică, 4. Propunerea financiară.

 

Documentele vor fi prezentate în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

 

Propunerea tehnică trebuie elaborată în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și va cuprinde elementele solicitate în acesta.

Propunerea financiară: Tariful mediu de manoperă ofertat se va aplica, cu luarea în calcul a tuturor tipurilor de  autovehicule prezentate în caietul de sarcini, și va fi exprimat în lei fără TVA.

Modul de prezentare a prețului manoperei din oferta financiară este următorul: valoare manopera(lei/oră manoperă, fără TVA).

 

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 26.04.2022 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau biro.csaba@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul public de gospodarire a domeniului public si privat

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de reparare a automobilelor

Data scrierii

13. apr. 2022.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

26. apr. 2022. 10:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

Caiet de sarcini Descărcare

Data actualizării:
13.04.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic