Monitorul Oficial Local

Cod CPV:98371120-1 Servicii de incinerare (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de transport și neutralizare a deșeurilor animaliere provenite din adăpostul de câini fără stăpân, sau a deșeurilor animaliere rezultate în urma accidentelor.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 11.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de transport și neutralizare a deșeurilor animaliere”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 08.04.2020 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 08.04.2020 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Oferta financiară va cuprinde valoarea totală și prețul unitar, conform caiet de sarcini și se va întocmi în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:07.04.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ambrus.arnold@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1137775

 

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii veterinare la adăpostul de câini

Data scrierii

31. mar. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

07. apr. 2020. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
31.03.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic