Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Conform Temei de proiectare nr. 17343/05.12.2019 elaborată de către Direcția Urbanism Și Evidența Patrimoniului, Serviciul de Urbanism Și Cadastru, Biroul de Urbanism, parte componentă a acestei documentatii. Predarea studiilor complete, avizate conform cerințelor prezentului caiet de sarcini se va efectua la sediul Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piața Văroshăza nr. 5.

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 120.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii pentru elaborarea documentației de urbanism PUZ-Zona Budvár”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 23.07.2020 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 23.07.2020 ora 14:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Se va face dovada capacității de exercitare a activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii. Se va depune un certificat constatator.Se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate și restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată). În cazul în care până la data limită de depunere a ofertelor nu se pot obține aceste certificate, în cadrul ofertei se va prezenta o declarație pe proprie răspundere. În orice caz, în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare se vor efectua demersuri de obținere acestor certificate cel târziu până la data încheierii contractului. Modalitatea de elaborare a propunerii tehnice și a propunerii financiare se va face conform caiet de sarcini.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 22.07.2020 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau puskas.emese@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1158375

 

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția de dezvoltare și investiții

Tipul achizițiilor publice

#Elaborarea documentațiilor de urbanism

Data scrierii

15. iul. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

22. iul. 2020. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
15.07.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic