Monitorul Oficial Local

Cod CPV:85312110-3 Servicii de asistență socială (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Prin serviciile acordate se vor urmări obiective precum, recuperarea și reabilitarea deprinderilor cognitive, psihologice și motrice, educație și pregătire pentru vața independentă, socializarea beneficiarilor, prevenirea izolării și a excluziunii sociale.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 117.700 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii sociale prestate la centre de zi pentru copii”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 02.04.2020 ora 15:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 02.04.2020 ora 15:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini (însoțită cu documentele cerute). Propunerea financiară se va prezenta pentru serviciile enumerate în tabelul cu pachetul de bază din prezentul caiet de sarcini și va fi fermă și fixă pe toată durata derulării contractului și va fi stabilită în lei fără TVA.

 

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:02.04.2020 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau fulpesi.gyula@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1137760

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția de asistență socială

Tipul achizițiilor publice

#Servicii sociale pentru persoane fără adăpost

Data scrierii

24. mar. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

02. apr. 2020. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
24.03.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic