Monitorul Oficial Local

Având în vedere faptul că datorită pandemiei generate de virusul Sars-CoV-2 o personalul care gestionează achiziţiile publice este indisponibil, deschiderea ofertelor nu va avea loc la data şi ora comunicată în anunţ. Ofertele vor fi depuse până la data şi ora precizată în anunţ, deschiderea ofertelor având loc la o dată care va fi comunicată în timp util către toţi ofertanţii care vor depune ofertă.

 

 

Cod CPV: 77320000-9 Servicii de întreținere a terenurilor de sport (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de întreținere și reparare utilaj frigorific la patinoarul artificial.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 30.910 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Serviciul de reparare și întreținere utilaj frigorific la patinoar artificial”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 12.10.2020 ora 10:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 12.10.2020 ora 10:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă care va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Prezentarea propunerii financiare trebuie să fie elaborat astfel încât oferta pentru serviciul de mentenanță să cuprindă valoarea zilnică pentru prestația efectuată exprimată în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:09.10.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau fulop.istvan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1173579

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de reparare și întreținere la patinoar

Data scrierii

02. oct. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

09. oct. 2020. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
08.10.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic